วัฒนธรรมและประเพณีไทย

วัตถุประสงค์

-เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาติ

-เพื่อสร้างและส่งเสริมให้คนรุ่นหลังนั้นได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิธีกรรมและประเพณีโบราณที่ถูกต้องและนำไปเผยแพร่ในท้องถิ่นของตนได้

-ศึกษาค้นคว้าการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกมpower point2013 

-ศึกษาการจัดทำโครงงามคอมพิวเตอร์

มนษย์ได้มีความผูกพันธ์อยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมของวิธีชีวิตตั้งแต่เกิดมาในสถาบันเล็กๆคือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเริ่มที่ทุกคนต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อต่างๆที่บรรพบุรุษได้ให้เรียนรู้อบรมสั่งสอนต่อกันมา ถือได้ว่าเป็นสิ่งเหล่านนี้เป็นแผนแผนของสังคมในแต่ละภาคสังคมแต่ละสังคมก็ย่อมมีความแตกต่างในเรื่องของขนบธรรมเนียม ขึ้นอยู่แต่ขนบธรรมเนียมในแต่ละภาคภาคด้วยประเพณีถือว่าเป็นบรรทัดฐานที่เกี่ยวกับการดำเนิดชีวิตตามความคิดความเชื่อปัติบัติเพื่อความเจริญแห่งตนและสังคมวัฒนธรรมหมายถึงแบบอย่างหรือวิถีการดำเนิดชีวิตของชุมชนในแต่ละกลุ่มเป็นตัวกำเนิดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคม วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์เปลี่ยนแปรงหรือปรับปรุงหรือผลิตสร้างขึ้นเพื่อความเจริณงกงามในวิถีชีวิตและส่วนรวมวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตแห่งมนุษย์ในส่วนร่วมที่ถ่ายทอดกันมาวัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของส่วนร่วมที่มนุษย์ได้เรียนรู้มาจากสมัยก่อนสืบต่อกันมาเป็นประเพณีวัฒนธรรมจึงเป็นทั้งความคิดเห็นหรือการกระทำของมนุษย์ในส่วนร่วมที่เป็นลักษณะเดียวกันและสำแดงให้ปรากฏเห็นเป็นภาษาความเชื่อ ระเบียบประเพณี

วัฒนธรรมมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

  • วัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้
  • วัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคม
  • วัฒนธรรมเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิต
  • วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปรงกันได้
  •  วัฒนธรรมมีลักษณะเป็นการแสดงถึงรูปแบบของความคิด
  • วัฒนธรรมไม่ได้เป็นของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

หน้าที่ของวัฒนธรรม

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กำเนิดพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของคนขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้นๆเช่นวัฒนธรรมในทางพบปะทักทายของประเทศไทยที่ได้ใช้การสวัสดีชาวตะวันตกทั่วไปจะใช้ในการสัมผัสมือเป็นต้นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ควบคุมสังคมได้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมเพราะในวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธาความเชื่อลค่านิยมบรรทัดฐานเป็นต้อนตลอดจนผลตอบแทนในการปฏิบัติและบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืนความสำคัญของวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างขงบุคคลกลุ่มคนหรือชุมชน วัฒนธรรมเป็นตัวกำเนิดปัจจัย4เช่นเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโคร เป็นตัวกำเนิดการกระทำบางอย่างในชุมชนว่าเหมาะสมหรือไม่ซึ่งการกระทำบางอย่างในสังคมหนึ่งอาจจะเป็นที่ยอมรับว่ามันเหมาะสมแต่ก้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในอีกสังคมหนึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันจะมีมากขึ้นสักเพียงใดและวฒนธรรมต่างๆของแต่ละสังคม